Image

Nguyễn Minh Tùng

Nhân sự, sale, hành chính pháp lý.

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC