Image

Nguyễn Quốc Anh

Nhân viên kinh doanh, Trưởng phòng giám sát kinh doanh

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
KỸ NĂNG
ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP