Image

Nguyễn Thị Hồng Xuyến

Nhân viên văn phòng

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP