Image

Đỗ trọng nghĩa

Kỹ thuật điện công nghiệp

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC