Image

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Nhân viên văn phòng

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
KỸ NĂNG
ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP